Wettelijke vermeldingen

Deze website is eigendom van ParexGroup SA, naamloze vennootschap met een kapitaal van 4.097.120,00 €, geregistreerd in het "Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre" onder het nummer 342 913 191 met maatschappelijke zetel: Place de la Résistance 19 - CS 50053, 92445 Issy-les-Moulineaux Cedex

Verantwoordelijke internet: Christine ALVIM

Werking van de website

De website van ParexGroup SA is normaal 24u/24u en 7/7 toegankelijk. In geval van overmacht, informaticaproblemen, problemen i.v.m. de structuur van telecommunicatienetwerken of technische problemen, onderhoudswerken enz. (deze lijst is niet limitatief), kan de toegang tot de website (geheel of gedeeltelijk) onderbroken of opgeschort worden op eenvoudige beslissing van ParexGroup SA. Door onderhoudswerken en / of elke andere beslissing van ParexGroup SA, kan de toegang tot de website onderbroken worden. De website is onderhevig aan wijzigingen of evoluties zonder enig voorafgaandelijk advies. De gebruiker van de website van ParexGroup SA verklaart over de nodige vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn voor de toegang en het gebruik van deze website. De gebruiker van de website van ParexGroup SA verklaart eveneens gecontroleerd te hebben dat de PC geen virussen bevat en perfect werkt. De gebruiker van de website van ParexGroup SA verklaart kennis genomen te hebben van de huidige wettelijke bepalingen en verklaart deze ook na te leven.

Kwijting van aansprakelijkheid

De verspreide informatie op deze website kan niet aanzien worden als een voorstel tot aan- of verkoop. Alle voorgestelde producten, processen en programma's kunnen niet in alle landen worden aangeboden. Daaruit volgend erkent de gebruiker deze informatie uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid te gebruiken.  

ParexGroup SA heeft geen enkele verplichting betreffende de verstrekte informatie uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid te gebruiken. Hoewel ParexGroup SA alle nodige stappen heeft gedaan om de betrouwbaarheid en de volledigheid van de verstrekte informatie te controleren, kan ParexGroup SA niet aansprakelijk gesteld worden voor ev. fouten, weglatingen of verkregen resultaten door gebruik van deze informatie. ParexGroup SA heeft geen controle over de websites die door de gebruiker geconsulteerd worden via hyperlinks.

Verwerking van de persoonsgegevens

Conform met de bepalingen van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende Informatica & Vrijheden, maakt de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens verkregen via websites het voorwerp uit van een verklaring bij de Franse Commissie voor Informatica & Vrijheden (CNIL), neergelegd onder het nummer 1210148 op datum van 18 april 2007. De gebruiker wordt meegedeeld dat, conform met Artikel 27 van de Franse wet van 6 januari 1978 betreffende Informatica & Vrijheden, de gegevens die hij meedeelt via de formulieren op de websites van ParexGroup SA, noodzakelijk zijn om aan zijn verzoek te kunnen voldoen en bestemd zijn voor ParexGroup SA dat instaat voor de verwerking ervan in het kader van administratieve, commerciële of marketingdoeleinden. De gebruiker beschikt over het recht op inzage, wijziging en rechtzetting van de gegevens die hem betreffen en dit door een schrijven aan ParexGroup SA (19, Place de la Résistance, 92446 ISSY-LES-MOULINEAUX). De gebruiker wordt meegedeeld dat tijdens zijn bezoek aan de website een mechanisme kan worden ingeschakeld om de navigatie te volgen. De gebruiker heeft het recht tot toegang, intrekking en wijziging van de persoonlijke gegevens meegedeeld via de traceringstechnieken. De gebruikers van de website van ParexGroup SA zijn verplicht te voldoen aan de bepalingen van de wet betreffende de Informatica, overtredingen worden strafrechterlijk vervolgd. 

Zij moeten zich  met name onthouden van het gebruik van de persoonlijke informatie waartoe zij toegang hebben, elke verzameling ervan en in het algemeen van alle inbreuken op de privacy of de reputatie van personen.

Intellectuele eigendom

De algemene structuur, alsook software, teksten, bewegende of niet-bewegende beelden, geluiden, know-how, tekeningen, grafieken, database en alle andere gegevens zijn exclusieve eigendom van ParexGroup SA. De gehele of gedeeltelijke weergave of reproductie ervan, in welke vorm ook, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ParexGroup SA en houdt een inbreuk in die strafrechterlijk vervolgd wordt op basis van de artikels L.335-2 en volgende van de Franse wet op intellectuele eigendom. De hyperlinks geplaatst in het kader van het internetportaal met betrekking tot andere bronnen aanwezig op het internet, en met name van haar partners, waren het onderwerp van een voorafgaand, uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord. Niemand mag een hyperlink naar deze websites plaatsen zonder voorgaande uitdrukkelijke toestemming van ParexGroup SA. De inhoud van de websites van ParexGroup SA is onderworpen aan de Franse wetgeving. In geval van betwistingen zijn enkel, en zonder voorbehoud, de Franse rechtbanken bevoegd. ParexGroup SA dankt u voor het overbrengen van aanvragen, omissies, fouten of correcties door een e-mail te sturen naar de webmaster: